หน้าแรก    |    ข้อมูลทั่วไป    |    บุคลากร    |    ข่าวประชาสัมพันธ์    |    กิจกรรม    |    ติดต่อเรา   นายนำศักดิ์ อุทัยศรีสม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไป
- ประวัติและตราสัญลักษณ์
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ลักษณะที่ตั้ง
- ลักษณะสังคม
- ลักษณะเศรษฐกิจ
- ข้อมูลหมู่บ้าน
- ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
- สถานที่สำคัญ
- รวมภาพ อบต.

บุคลากร
- โครงสร้างการบริหาร
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- หัวหน้าส่วนราชการ
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- กิจกรรม
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- กระดานสนทนา
- ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลสำหรับประชาชน
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
-ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนพัฒนาสามปี
- แผนการดำเนินงานประจำปี
- แผนอัตรากำลังสามปี
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ข้อบัญญัติงบประมาณ
- ข้อบัญญัติฯการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กฏหมายและระเบียบ
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ
- คำสั่ง อบต.

ติดต่อเรา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


หนังสือพิมพ์


สถานีโทรทัศน์


กระทรวงต่างๆ


จังหวัดทั่วไทย


เว็บช่วยค้นหา
ข่าวประชาสัมพันธ์
- สอบราคาจ้างโครงการถมที่ดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก หมู่ที่11
- โครงการจัดซื้้้้้้้้้้้ื้้อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2558
- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
- ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ลิตร
- สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้)ริมคลองหกฝั่งตะวันตก หมู่ที่๗-หมู่ที่๑๓
- สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ชนิดip/Network Camera


กิจกรรม
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก(หลังเก่า)

โครงการ Big Cleaning Day
โครงการ Big Cleaning Day

โครงการดีของ อบต.คลองหก(เคารพธงชาติ สวดมนต์)
โครงการดีของ อบต.คลองหก(เคารพธงชาติ สวดมนต์)

โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาความรักความสามัคคี เพื่อ
โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ กิจกรรมศูนย์พัฒนาความรักความสามัคคี เพื่อ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต

โครการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
โครการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กระดานสนทนา
# หัวข้อ โดย เมื่อ
1 ทดสอบกระดานสนทนา Klong6 2013-10-09 00:00:00
ข่าวการรับสมัครสอบงานราชการข่าวทั่วไป
ข่าวการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี